Regulamin

(aktualizacja dnia 20.12.2022, dopasowany do dyrektywy towarowej, cyfrowej i Omnibus Wejście w życie zmian 1 stycznia 2023 rok)

Oświadczamy, że strona oraz sklep internetowy są dostosowane oraz zgodne z niżej wymienionymi dyrektywami UE. Wszelkie dotychczasowe i nieaktualne zapisy regulaminu są od teraz zastąpione treścią nowych postanowień poniższych dyrektyw:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG) Treść rozporządzenia dostępna tutaj – https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Treść rozporządzenia dostępna tutaj –http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia dostępna tutaj – http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia dostępna tutaj – http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj

 Przewodnim celem Viber-System.pl jest zarówno pomoc sprzedażowa jak i posprzedażowa. Wyjątkowo cenimy pomoc klientom w trakcie całego okresu użytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Wykwalifikowany serwis wspierający klientów to klucz do sukcesu Viber-System.pl. Posiadamy bogaty magazyn części zamiennych oraz własne magazyny co zapewnia wysoką dostępność towaru. Reakcję serwisową podejmujemy przeważnie w ciągu 24 godzin.

Cenimy sobie zasady dlatego posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać problem.

1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego przy pracy 1-zmianowej (przy pracy 2-zmianowej okres ten zmniejsza się o 50%) oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.

2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.

3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić sprzęt.

4. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.

5. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu Viber-System jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z dokładnym opisem występującym w nim wad, znajdującego się na stronie http://reklamacjecnc.azurewebsites.net/form/serwis.aspx oraz dostarczenie maszyny w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.
6. Reklamujący zobowiązuje się do oddania sprzętu, narzędzi w stanie czystym i schludnym oraz takim, który pozwoli serwisowi na przystąpienie do koniecznych prac naprawczych bez utrudnień. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, serwis może obciążyć reklamującego dodatkową opłatą, o wysokości której reklamujący zostanie poinformowany przed przystąpieniem przez serwis do naprawy. 
7. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.

8. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

9. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.

10. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
10.1. demontażu lub modyfikowana maszyny przez ingerencję osób lub firm trzecich
10.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny
10.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
10.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
10.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciągu)
10.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności

11. Gwarancja nie obejmuje:
11.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, tarcz ściernych i tnących, linek napędowych, uchwytów narzędziowych, wierteł, dłut, olejów, smarów, zasilaczy, grzałek itp.
11.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
11.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji 
11.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych), np. elektrowrzecion z wymianą narzędzi niepodłączonych do kompresora z osuszaczem

12. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

13. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.

14. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

15. Rozładunek maszyny i włożenie do pomieszczenia w którym ma pracować jest po stronie i odpowiedzialności kupującego. Przygotowanie przyłącza elektrycznego przy maszynie jest po stronie kupującego.

16. W przypadku braku możliwości naprawy maszyny u kupującego wyjęcie maszyny z pomieszczenia i załadunek oraz późniejszy rozładunek i włożenie do pomieszczenia jest po stronie kupującego.

17. Parametr opisujący pole robocze w frezarkach CNC to droga jaką jest w stanie pokonać elektrowrzeciono w osiach X i Y- czyli  szerokość i długość przejazdów elektrowrzeciona w tych osiach. W przypadku stołu hybrydowego (podciśnienie i t-rowki) do pola roboczego wliczamy również powierzchnię mocowania T-rowków np. frezarka o polu roboczym 1300mm x 2500mm jest w stanie pokonać drogę w osi x=1300mm a w osi Y=2500mm. 

Wysokość robocza w frezarkach CNC nie jest równa z prześwitem bramy (osią Z) i jest uzależniona od wysokości obrabianego elementu i długości frezu. 

18. Przy maszynach sterowanych numerycznie, wymagane jest awaryjne podtrzymywanie zasilania dla jednostki sterującej przez minimum 5 minut.

19. Wymagana temperatura otoczenia w przypadku maszyn to minimum 14*C

20. Wymagania będące po stronie klienta w przypadku zakupu maszyny CNC:

 • Ogrodzenie bezpieczeństwa maszyn CNC jest niezbędną opcją dodatkową – nie wliczoną w cenę maszyny. Leży to po stronie klienta. Ogrodzenie może być fizyczne czyli tzw. “płot” lub np. optyczne przy zastosowaniu barier bezpieczeństwa. Za zgodą i opłatą ze strony klienta montujemy wybrane rozwiązanie. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od usytuowania magazynu oraz modelu maszyny.
 • Klient ma obowiązek zapewnić operatorowi stanowisko pracy wraz ze strefami dostępu zgodnie z normą PN-EN 848-3:2013-04
 • Przyłącze elektryczne z gniazdem siłowym 3×400 V + 10mb przewodu 5x4mm kwadrat
 • Kompresor śrubowy z osuszaczem o ciśnieniu roboczym 8 bar. i wydajności 300l/min
 • Odciąg trocin lub instalacja odpylająca spełniająca wymagania:

– PRZYŁĄCZE: zazwyczaj 100mm (125, 150, 200 lub 250mm- przy większych maszynach);

– PRZEPŁYW: 3900 m3/h;

– PODCIŚNIENIE NA KRÓĆCU: 2500 Pa;

– PRĘDKOŚĆ NA KRÓĆCU: 35 m/s.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

22. Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązuje tylko na terenie Polski. 

Regulamin

Odcienie kolorów produktów prezentowanych w sklepie internetowym mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień i kalibracji monitora! Parametry maszyn są zbliżone, zależne od typu i konfiguracji maszyny. Aby uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

1. Sklep internetowy działający pod adresem Viber-System.pl prowadzony jest przez firmę MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, NIP 5993177774, BDO 000106332
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA.
3. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
4. Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.Viber-System.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543).
5. Ceny towarów podane w złotówkach

Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

 • strony www.Viber-System.pl,
 • zamówienia złożonego e-mail lub telefonicznie.  

Po złożeniu zamówienia klient zostaje poinformowany telefonicznie o jego przyjęciu.
3. Firma MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego odwołania.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie poinformowania Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika firmy MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA.
8. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z zamówieniem , ale nie zależnym od MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA.

9. MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA zastrzega prawo zmiany terminu dostawy maszyny lub urządzenia w przypadkach nie zależnych od spółki np.:

 • maszyna przed dostawą ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu,
 • producent lub dostawca przesunie termin dostawy maszyny

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Mogą być również ustalane indywidualnie.
11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
12. Towar pozostaje własnością sprzedającego MACHINERY SP. Z O.O. SP.K. do czasu uregulowania zapłaty.
13.
 Wyładunek dostarczonych towarów we wskazanym przez klienta miejscu leży po jego stronie.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia, bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
2. MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA w swojej ofercie posiada maszyny, które sprzedaje na indywidualne zamówienie (zamówienie pod klienta)
3. MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA jest również dystrybutorem  maszyn nie producentem – tzn. iż z przyczyn nie zależnych od MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA może nastąpić odmówienie dostarczenia maszyn – odmówienie jest zależne od naszych dostawców, producentów.
4. Czas produkcji maszyn na indywidualne zamówienie może ulec wydłużeniu lub skróceniu z przyczyn nie zależnych od MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA

5. Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary oraz ich kompletność w chwili otrzymania. Wady widoczne i oczywiste Kupujący składa na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania, w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie uznane. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru. Wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
6. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. “o prawach konsument” konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Firma MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek klienta – pod warunkiem odesłania towaru do wskazanego miejsca na terenie Polski wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy.

Prawo zwrotu nie dotyczy wyrobów, przy których zaznaczono, iż są wykonane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian rozmiarów.

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami wskazanymi w warunkach gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada Klient powinien zgłosić tą okoliczność i wypełnić formularz reklamacyjny do firmy MACHINERY SP Z O.O. SP KOMANDYTOWA na adres http://reklamacjecnc.azurewebsites.net/form/serwis.aspx. Reklamacje będą rozpatrywane tylko po przedłożeniu rachunku – prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa będzie niemożliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach produktów, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
5. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki i sprawdzenia w chwili dostawy, czy wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń i jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia lub jest nie zgodny z zamówieniem Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić sklep internetowy www.kma-maszyny.pl wysyłając e-maila na adres: biuro@kma-maszyny.pl Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
6. Zwroty prosimy przesyłać na koszt własny na adres firmy MACHINERY SP. Z O.O. SP.K. ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ” O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. W przypadku nie uregulowania zobowiązań finansowych względem KMA MASZYNY klient traci prawo gwarancji

Usługi serwisowe
Podjazd technika serwisu do klienta w celu wykonania usługi: naprawy obrabiarki, szkolenia, przeglądu, diagnozy usterki (opis poniżej lub według protokołu i indywidualnych ustaleń).
1. Czas trwania usługi 3-4 godziny.
2. Każda dodatkowa godzinę pracy serwisanta pokryje klient dodatkowo w kwocie 100 pln z netto (123 ,00 zl brutto).
3. W celu szybkiego wykonania usługi klient jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:
 • maszyna jest wyłączona z pracy zakładu
 • maszyna jest oczyszczona i uporządkowana
 • otoczenie pozwala na swobodny dostęp do maszyny
 • do dyspozycji technika serwisu jest osoba do pomocy
 • na zakładzie panuje temp. > 15 stopni C
4. Płatność przelew 14 dni po wykonaniu usługi

Cookies , dane eksploatacyjne i remarketing.

1. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach typu cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki typu cookie to pliki tekstowe zapisywane na komputerze odwiedzającego podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm plików typu cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania danych osobowych odwiedzającego – pliki typy cookie identyfikują przeglądarkę internetową na konkretnym komputerze, a nie osobę. Pliki te umożliwiają dostosowanie Sklepu Internetowego do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, przy pomocy narzędzia Google Analytics, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego:
2. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał odwiedzający Serwis Internetowy.
3. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
4. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Usługodawca Sklepu Internetowego korzysta w ramach usługi Google Adwords z remarketingu (reklamy behawioralnej) dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Reklamy behawioralne również korzystają z plików typu cookie (tracking cookie) i oparte są na obserwacji zachowań odwiedzających Sklep Internetowy przez pewien okres czasu. Reklama behawioralna bada cechy zachowań odwiedzających poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe, wytwarzanie treści internetowych itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google.

Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 01 stycznia 2010r.

Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Viber-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 66-400 Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
 • listownie na adres: TechnologieCNC Sp. z o. o. Sp. k. 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Walczaka 25
 • przez e-mail: biuro@viber-system.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy/oferty zamówienia,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, zapytania,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy, realizacji zamówienia lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/zamówienia.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy, 
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.